Algemene voorwaarden

 

Healthcenter Culemborg (HCC)  2018                               versie 22-mei-2018

1.   Inschrijving
Bij inschrijving wordt éénmalig een bedrag betaald voor inschrijfgeld inclusief ledenpas.

2.   Abonnement opzeggen 
Voor alle abonnementsvormen geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Opzeggingen dienen persoonlijk, met de daarvoor bestemdeformulieren, te worden ingeleverd op de accommodatie. De datum van opzegging is bepalend voor de afhandeling. 

3.   60-dagen niet goed geld terug garantie 

Mocht u als klant van HCCniet tevreden zijn over onze kwaliteit en service, dan biedt HCCde mogelijkheid gebruik te maken van onze 60 dagen niet goed geld terug garantie. Wanneer komt u hiervoor in aanmerking: wanneer u tenminste zes maal de club hebt bezocht en een intakegesprek hebt gehad bij een van onze fitness instructeurs/coaches. Een aanvraag hiervoor kan worden ingediend op locatie. 

4.   Opschorten abonnement
In overleg kan er een regeling getroffen worden bij langdurige ziekte, blessures of na de bevalling. Formulieren voor bovengenoemde aanvragen zijn verkrijgbaar op de accommodatie

5.   Lidmaatschapsgelden
Betaling van uw lidmaatschap geschiedt maandelijks via automatische incasso per bank / giro of bij vooruitbetaling ineens. Het verschuldigde bedrag dient eerst voldaan te worden alvorens er gesport kan worden. In geval van wanbetaling zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering voor rekening van het betreffende lid. Na herhaalde wanbetaling behoudt het centrum zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen en de totaal nog openstaande lidmaatschapsgelden op te eisen. Restitutie van de contributie is nooit mogelijk.

6.   Persoonlijke Ledenpas
Ieder lid heeft een persoonlijke ledenpas waarmee men (hetzij middels de tourniquets) de accommodatie kan betreden. De persoonlijke ledenpas mag niet aan derden de toegang verschaffen. Bij misbruik van de ledenpas kan de toegang worden geweigerd. Bij vermissing dient dit direct te worden doorgegeven aan de baliemedewerker zodat de pas geblokkeerd kan worden. Men kan dan tegen betaling een nieuwe ledenpas laten aanmaken. Restitutie van eventuele clubkaarttegoeden is niet mogelijk.

7.   Wijzigingen
HCCbehoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen door te voeren, bijvoorbeeld jaarlijkse tariefswijzigingen, openingstijden, invulling van de lessen. HCCkan bij ziekte van haar instructeurs of andere onvoorziene omstandigheden beslissen om voorkomende lessen te laten vervallen. Deze uren zullen in geen enkele vorm worden gecompenseerd. 

8.   Verantwoording
Het gebruik van de accommodatie is geheel op eigen risico. HCCis niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en is niet verantwoordelijk voor diefstal of vermissing van voorwerpen. Bij diefstal of toegebrachte schade wordt aangifte gedaan bij de politie. Het betreffende lid wordt aansprakelijk gesteld en direct geroyeerd. De sportaccommodatie voorziet in kluisjes. - Het gebruik van de kluisjes en de kleedkamers is voor eigen verantwoordelijkheid.

9.   Gesloten
HCCkan op erkende feestdagen gesloten zijn. Tijdens de zomervakantie blijft het centrum open. HCCbehoudt zich het recht voor om het lesschema en de openingstijden aan te passen. U wordt daar dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. 

10.  Gedragsregels
HCCheeft het recht om de toegang te weigeren aan degene die zich schuldig maakt aan wangedrag of de naam van het centrum in diskrediet brengt. Onder wangedrag wordt bijvoorbeeld verstaan, extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk taalgebruik, agressief gedrag, discriminatie, vernieling, vervuilen van de accommodatie en/of omgeving. Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden in de club. Aanwijzingen van personeel dienen direct te worden opgevolgd. Telefoneren is alleen toegestaan in de horeca en kleedruimtes.

11.  Kledingbeleid
HCChanteert gepaste sportkleding als norm. Om misverstanden te voorkomen: onder gepast wordt verstaan bij heren geen tanktops en hemdjes. Het dragen van slippers en petjes is tevens niet toegestaan. Hoofddeksels door geloofsovertuiging zijn wel toegestaan. 

12.  Illegale substanties
HCCis fel gekant tegen het gebruik en verhandelen van illegale substanties, zoals anabole steroïden. Wanneer een lid op gebruik hiervan wordt verdacht dan wel wordt betrapt of het voor handen heeft, wordt het direct geroyeerd.

13.  Hygiëne
In verband met hygiëne moet eenieder in de sportruimtes sportkleding en schone sportschoenen dragen. Verkleden is alleen in de kleedruimten toegestaan. Op de fitnesstoestellen dient u een handdoek te gebruiken. Zie ook onze huisregels.

14.  Zonnebank gebruik

Zonnebank gebruik is wettelijk niet toegestaan onder de 18 jaar. 

15.  Persoonsgegevens

a. HCCverwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. 

b. HCCverwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van HCCen/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van HCC. 
c. Het lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. HCCkan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan HCC. 

d. Om veiligheidsredenen maakt HCCgebruik van video- en audio toezichtapparatuur om de Club 24 uur per dag te observeren.
e. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet- en kleedruimtes.

Contact

Healthcenter Culemborg
Parallelweg West 13
4104 AX Culemborg

0345-549 920

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.