Nieuws

 • Eindejaarsmail

  Beste sporter, Het jaar loopt op zijn einde, 2024 is in zicht. Wat een ...

  Lees meer
 • Lesrooster

  Ben je benieuwd wanneer wij welke lessen aanbieden? Klik dan op de ...

  Lees meer
Meer nieuws

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Healthcenter Culemborg (HCC)

1. Inschrijving. Bij inschrijving wordt éénmalig een bedrag betaald voor starterskosten.

2. Abonnement opzeggen. Wanneer uw abonnementstermijn is verstreken, is het abonnement maandelijks opzegbaar. Er geldt altijd 1 kalendermaand als opzegtermijn. Bij het afsluiten van een 12 maanden abonnement, kunt u gebruik maken van de garantieregeling: u kunt zonder opgave van redenen in de eerste maand het abonnement omzetten of beëindigen. Opzeggingen dienen persoonlijk, met de daarvoor bestemde formulieren, te worden ingeleverd op de accommodatie. De datum van opzegging is bepalend voor de afhandeling.

3. Opschorten abonnement. In overleg kan er een regeling getroffen worden bij langdurige ziekte, blessures of na de bevalling. Formulieren voor bovengenoemde aanvragen zijn verkrijgbaar op de accommodatie.

4. Lidmaatschapsgelden. Betaling van uw lidmaatschap geschiedt maandelijks via automatische incasso per bank / giro of bij vooruitbetaling ineens. Het verschuldigde bedrag dient eerst voldaan te worden alvorens er gesport kan worden. In geval van wanbetaling zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering voor rekening van het betreffende lid. Na herhaalde wanbetaling behoudt het centrum zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen en de totaal nog openstaande lidmaatschapsgelden op te eisen. Restitutie van de contributie is nooit mogelijk.

5. Wijzigingen. HCC behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen door te voeren, bijvoorbeeld jaarlijkse tariefswijzigingen, algemene voorwaarden, openingstijden, invulling van de lessen. HCC kan bij ziekte van haar instructeurs of andere onvoorziene omstandigheden beslissen om voorkomende lessen te laten vervallen. Deze uren zullen in geen enkele vorm worden gecompenseerd.

6. Verantwoording. Het gebruik van de accommodatie is geheel op eigen risico. HCC is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en is niet verantwoordelijk voor diefstal of vermissing van voorwerpen. Bij diefstal of toegebrachte schade wordt aangifte gedaan bij de politie. Het betreffende lid wordt aansprakelijk gesteld en direct geroyeerd. De sportaccommodatie voorziet in kluisjes. Het gebruik van de kluisjes en de kleedruimtes is voor eigen verantwoordelijkheid.

7. Gesloten. HCC kan op erkende feestdagen gesloten zijn. Tijdens de zomervakantie blijft het centrum open. HCC behoudt zich het recht voor om het lesschema en de openingstijden aan te passen. U wordt daar dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.

8. Gedragsregels. HCC heeft het recht om de toegang te weigeren aan degene die zich schuldig maakt aan wangedrag of de naam van het centrum in diskrediet brengt. Onder wangedrag wordt bijvoorbeeld verstaan, extreme of uitdagende kleding, onfatsoenlijk taalgebruik, agressief gedrag, discriminatie, vernieling, vervuilen van de accommodatie en/of omgeving. Leden dienen zich correct te gedragen tegenover personeel en andere leden in de club. Aanwijzingen van personeel dienen direct te worden opgevolgd. Telefoneren is alleen toegestaan in de horeca en kleedruimtes.

9. Kledingbeleid. HCC hanteert gepaste sportkleding als norm. Om misverstanden te voorkomen: onder gepast wordt verstaan bij heren geen tanktops en hemdjes. Het dragen van slippers en petjes is tevens niet toegestaan. Hoofddeksels door geloofsovertuiging zijn wel toegestaan.

10. Illegale substanties. HCC is fel gekant tegen het gebruik en verhandelen van illegale substanties, zoals anabole steroïden. Wanneer een lid op gebruik hiervan wordt verdacht dan wel wordt betrapt of het voor handen heeft, wordt het direct geroyeerd.

11. Hygiëne. In verband met hygiëne moet eenieder in de sportruimtes sportkleding en schone sportschoenen dragen. Verkleden is alleen in de kleedruimtes toegestaan. Op de fitnesstoestellen dient u een handdoek te gebruiken. Zie ook onze huisregels.

12. Zonnebank gebruik. Zonnebank gebruik is wettelijk niet toegestaan onder de 18 jaar.

13. Persoonsgegevens a. HCC verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven. b. HCC verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van HCC en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van HCC. c. Het lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. HCC kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan HCC. d. Om veiligheidsredenen maakt HCC gebruik van video- en audio toezichtapparatuur om de Club 24 uur per dag te observeren. e. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet- en kleedruimtes.

Nieuws

 • Eindejaarsmail

  Beste sporter, Het jaar loopt op zijn einde, 2024 is in zicht. Wat een ...

  Lees meer
 • Lesrooster

  Ben je benieuwd wanneer wij welke lessen aanbieden? Klik dan op de ...

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

Healthcenter Culemborg
Parallelweg West 13
4104 AX Culemborg

0345-549 920
 • GROEPSLESSEN

  GROEPSLESSEN

  Sport je liever in een groep, dan zit je bij Healthcenter Culemborg perfect.

  Meer informatie
 • FITNESS

  FITNESS

  Healthcenter Culemborg maakt gebruik van de professionele Matrix apparatuur voor zowel cardio- als krachttraining.

  Meer informatie
 • MILON CIRKEL

  MILON CIRKEL

  SLANK IN 35 MINUTEN! Wil jij starten met fitness, afvallen of fitter worden? En dat in een veilige en prettige omgeving?

  Meer informatie
 • VOEDING

  VOEDING

  Het voedingsadvies is gezond, gevarieerd, regelmatig en voldoende en gebaseerd op de Schijf van Vijf!

  Meer informatie
 • WELLNESS

  WELLNESS

  Wat het sporten bij Healtcenter Culemborg éxtra aantrekkelijk maakt, is de mogelijkheid om te ontspannen in onze wellness!

  Meer informatie
 • FYSIOTHERAPIE

  FYSIOTHERAPIE

  Een veelzijdige en gezellige praktijk waar je zonder verwijzing van je huisarts terecht kunt.

  Meer informatie